Home
Product
ThaiPOS
Apithan
KK-12c
All Software List
Download
All Download Page
Order
Order All Products
Service & Support
Contact Us

ThaiPOS มีระบบปลั๊ก-อินส์ (Plug-Ins) ที่ช่วยให้เครื่องปาล์มของท่านเป็นเครื่องปาล์มภาษาไทยอย่างแท้จริง
คีย์บอร์ดปลั๊ก-อินส์ ช่วยให้ท่านสามารถเลือกรูปแบบคีย์บอร์ดหลากหลายแบบ

  • Kedmanee คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี มาตรฐานของ ThaiPOS
  • KedmaneeEx คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี และคีย์บอร์ดอังกฤษแบบ QWERTY ที่เพิ่มเติมคีย์ตัวเลขอีกหนึ่งแถว
  • KedmaneeBig คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี ขยายขนาดคีย์และตัวอักษรให้ใหญ่ ดูง่าย เพิ่มความแม่นยำ ทั้งแบบอังกฤษ ไทย และตัวเลข
  • Pattachote คีย์บอร์ดไทยแบบปัตตโชติ กับคีย์บอร์ดอังกฤษและตัวเลขมาตรฐานของ Palm
  • PattachoteEx คีย์บอร์ดไทยแบบปัตตโชติ กับคีย์บอร์ดอังกฤษแบบ QWERTY ที่เพิ่มเติมคีย์ตัวเลขอีกหนึ่งแถว
  • 66-Key คีย์บอร์ดแบบ 66-คีย์ เพิ่มแป้นพิมพ์ตัวเลขในหน้าเดียวกับแป้นพิมพ์อักษร ท้าทายผู้ที่พิมพ์สัมผัสได้บนจอเครื่อง Palm
  • Alphabetical คีย์บอร์ดแบบตามลำดับอักขระ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการพิมพ์ดีด แต่ท่อง A-Z หรือ ก-ฮ ได้
 Kedmanee
 
  คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี มาตรฐานของ ThaiPOS

 KedmaneeEx
 
  คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี และคีย์บอร์ดอังกฤษแบบ QWERTY ที่เพิ่มเติมคีย์ตัวเลขอีกหนึ่งแถว

 KedmaneeBig
 
  คีย์บอร์ดไทยแบบเกษมณี ขยายขนาดคีย์และตัวอักษรให้ใหญ่ ดูง่าย เพิ่มความแม่นยำ ทั้งแบบอังกฤษ ไทย และตัวเลข

 Pattachote
 
  คีย์บอร์ดไทยแบบปัตตโชติ กับคีย์บอร์ดอังกฤษและตัวเลขมาตรฐานของ Palm

 PattachoteEx
 
  คีย์บอร์ดไทยแบบปัตตโชติ กับคีย์บอร์ดอังกฤษแบบ QWERTY ที่เพิ่มเติมคีย์ตัวเลขอีกหนึ่งแถว

 66-Key
 
  คีย์บอร์ดแบบ 66-คีย์ เพิ่มแป้นพิมพ์ตัวเลขในหน้าเดียวกับแป้นพิมพ์อักษร ท้าทายผู้ที่พิมพ์สัมผัสได้บนจอเครื่อง Palm

 Alphabetical
 
  คีย์บอร์ดแบบตามลำดับอักขระ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการพิมพ์ดีด แต่ท่อง A-Z หรือ ก-ฮ ได้

All rights reserved 2002: www.kktechnologies.com/ www.kktech.com/ www.thaipos.com/ www.apithan.com